Iklan

Soal UTS Genap 2010

SMK YPB PURWAKARTA

PROGRAM KEAHLIAN : Teknik Pemesinan – Teknik Mekanik Otomotif – Teknik Instalasi Tenaga Listrik – Teknik Komputer Jaringan

Alamat : Jl. Raya Sukatani KM. 10 Telp./Fax (0264) 271481 Purwakarta

SOAL PEKAN ULANGAN TENGAH SEMESTER GENAP

TAHUN PELAJARAN 2009/2010

Program DIklat              : Bahasa Indonesia                                Hari/Tanggal      : Senin, 15 Maret 2010

Kelas/Program Keahlian : I(Satu)/Semua Jurusan             Waktu               : 10.15 – 11.00

Nama Pengajar              : Wulan Anjarsari, S.Pd

I. Jawablah pertanyaan dibawah ini dengan singkat dan benar !

 1. Buatlah kalimat yang memiliki unsur kata kerja, kata sifat, dan kata benda. Masing-masing 1 kalimat !
 2. Apakah perbedaan antara surat resmi dengan surat pribadi ?
 3. Tuliskan contoh surat resmi lengkap dengan kepala suratnya !
 4. Apa yang dimaksud dengan majas ?
 5. Buatlah contoh kalimat yang menggunakan majas Hiperbola ! (2 kalimat).

JAWABAN

Nama    : ……………………………………..

Kelas    : ……………………………………..

SMK YPB PURWAKARTA

PROGRAM KEAHLIAN : Teknik Pemesinan – Teknik Mekanik Otomotif – Teknik Instalasi Tenaga Listrik – Teknik Komputer Jaringan

Alamat : Jl. Raya Sukatani KM. 10 Telp./Fax (0264) 271481 Purwakarta

SOAL PEKAN ULANGAN TENGAH SEMESTER GENAP

TAHUN PELAJARAN 2009/2010

Program DIklat              : Kimia                                                  Hari/Tanggal      : Jum’at, 19 Maret 2010

Kelas/Program Keahlian : I(Satu)/Semua Jurusan             Waktu               : 07.30 – 08.15

Nama Pengajar              : Sri Soesanthy, S.Si

I. Jawablah pertanyaan dibawah ini dengan singkat dan benar !

 1. Tentukan jumlah molekul O2 yang terkandung dalam 2 liter oksigen pada suhu 00C dan tekanan 1 atm dengan L = 6,02 . 1023
 2. Suatu NaOH denngan Ar Na = 23, O = 16, H = 1 dengan massa 0, 05 mol adalah ……….
 3. Sebanyak 3 mol unsur C mengandung 6,02 . 1023. Hitung berapa jumlah partikel unur C !

JAWABAN

Nama    : ……………………………………..

Kelas    : ……………………………………..

SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN

SMK YPB PURWAKARTA

PROGRAM KEAHLIAN : Teknik Pemesinan – Teknik Mekanik Otomotif – Teknik Instalasi Tenaga Listrik – Teknik Komputer Jaringan

Alamat : Jl. Raya Sukatani KM. 10 Telp./Fax (0264) 271481 Purwakarta

SOAL PEKAN ULANGAN TENGAH SEMESTER GENAP

TAHUN PELAJARAN 2009/2010

Program DIklat              : PKN                                                   Hari/Tanggal      : Senin, 15 Maret 2010

Kelas/Program Keahlian : I(Satu)/Semua Jurusan             Waktu               : 09.30 – 10.15

Nama Pengajar              : Metty Puspitasari, S.H

I. Jawablah pertanyaan dibawah ini dengan singkat dan benar !

 1. Jelaskan apa yang dimaksud dengan dasar negara !
 2. Sebutkan dasar negara Indonesia !
 3. Jelaskan hubungan antara dasar negara dan konstitusi !
 4. Jelaskan perbedaan antara rakyat, penduduk, dan warga negara !
 5. Sebutkan siapa saja yang menjadi warga negara menurut pasal 26 UUD 1945 !
 6. Jelaskan apa yang dimaksud dengan hak opsi dan hak repudiasi seorang warga negara !
 7. Sebutkan siapa saja yang dimaksud warga negara Indonesia menurut pasal 4 UU RI No. 12 tahun 2006 !
 8. Apa yang dimaksud dengan asas ius soli dan asas ius sanguinis ?
 9. Apa yang dimaksud dengan apatride dan bipatride ?
 10. Sebutkan hal-hal yang dapat menyebabkan seseorang kehilangan status kewarganegaraannya menurut pasal 23 UU RI No. 12 tahun 2006 !

JAWABAN

Nama    : ……………………………………..

Kelas    : ……………………………………..

SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN

SMK YPB PURWAKARTA

PROGRAM KEAHLIAN : Teknik Pemesinan – Teknik Mekanik Otomotif – Teknik Instalasi Tenaga Listrik – Teknik Komputer Jaringan

Alamat : Jl. Raya Sukatani KM. 10 Telp./Fax (0264) 271481 Purwakarta

SOAL PEKAN ULANGAN TENGAH SEMESTER GENAP

TAHUN PELAJARAN 2009/2010

Program DIklat              : Bahasa Sunda                                     Hari/Tanggal      : Kamis, 18 Maret 2010

Kelas/Program Keahlian : I(Satu)/Semua Jurusan             Waktu               : 09.15 – 10.00

Nama Pengajar              : Sigit Sumarto, S.Hi

I. Jawablah pertanyaan dibawah ini dengan singkat dan benar !

 1. Salin kana aksara sunda kecap dihandap ieu !
  1. Jakarta                                     d. Prabu Siliwangi
  2. Bandung                                   e. Raja Kian Santang
  3. Yogyakarta
 2. Tuliskeun aksara sunda anu hapal ku hidep, satuluyna tulis latenna !
 3. Tuliskeun lambang angka-angka sunda ti nomer hiji nepi ka nomer sapuluh !
 4. Naon gunana tanda baca (fungtuasi) di hanap ieu !
  1. Panghulu                      c. Panglayar                  e. Pamaeh
  2. Pangwisad                    d. Panyiku                    f. Pamingkal
 5. Salin kana aksara sunda !
  1. Wilujeng sumping bapa Bupati Purwakarta
  2. Riwayatna kang Haji hade pisan euy
  3. Jalan Raya Sukatani No. 58 Telp. (0264) 278539
 6. Aya sabaraha hiji pasangan konsonan husus dina aksara sunda ? Tuliskeun hiji-hijina
 7. Tuliskeun huruf vokal dina aksara sunda !

JAWABAN

Nama    : ……………………………………..

Kelas    : ……………………………………..

SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN

SMK YPB PURWAKARTA

PROGRAM KEAHLIAN : Teknik Pemesinan – Teknik Mekanik Otomotif – Teknik Instalasi Tenaga Listrik – Teknik Komputer Jaringan

Alamat : Jl. Raya Sukatani KM. 10 Telp./Fax (0264) 271481 Purwakarta

SOAL PEKAN ULANGAN TENGAH SEMESTER GENAP

TAHUN PELAJARAN 2009/2010

Program DIklat              : IPA                                                     Hari/Tanggal      : Kamis, 18 Maret 2010

Kelas/Program Keahlian : I(Satu)/Semua Jurusan             Waktu               : 08.15 – 09.00

Nama Pengajar              : Evi Sofiah, ST

I. Jawablah pertanyaan dibawah ini dengan singkat dan benar !

 1. Apa yang dimaksud dengan :
  1. Tenaga endogen
  2. Tenaga eksogen
  3. Tektonisme
  4. Vulkanisme
 2. Mengapa di Indonesia sering terjadi gempa tektonik ? Jelaskan !
 3. Sebutkan tiga akibat dari :
  1. Rotasi bumi
  2. Revolusi bumi
 4. Jelaskan dan gambarkan terjadinya gerhana matahari !
 5. Jelaskan jenis-jenis gerhana matahari !
 6. Apa yang dimaksud fase-fase bulan ? Jelaskan !

JAWABAN

Nama    : ……………………………………..

Kelas    : ……………………………………..

SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN

SMK YPB PURWAKARTA

PROGRAM KEAHLIAN : Teknik Pemesinan – Teknik Mekanik Otomotif – Teknik Instalasi Tenaga Listrik – Teknik Komputer Jaringan

Alamat : Jl. Raya Sukatani KM. 10 Telp./Fax (0264) 271481 Purwakarta

SOAL PEKAN ULANGAN TENGAH SEMESTER GENAP

TAHUN PELAJARAN 2009/2010

Program DIklat              : PAI                                                     Hari/Tanggal      : Senin, 15 Maret 2010

Kelas/Program Keahlian : I(Satu)/Semua Jurusan             Waktu               : 08.30 – 09.15

Nama Pengajar              : Etin Solihatini, S.Ag

I. Jawablah pertanyaan dibawah ini dengan singkat dan benar !

 1. Jelaskan yang dimaksud musyawarah ( syura ) ?
 2. Jelaskan cara bermusyawarah dalam ajaran Islam sesuai dengan Q.S Ali – Imran : 159 !
 3. Lanjutkan penggalan ayat berikut !

 1. Jelaskan isi kandungan Q.S Asy – Syura : 38 !
 2. Sebutkan hukum baaan dari :

a.

b.

 1. Jelaskan perbedaan antara manusia dengan malaikat !
 2. Sebutkan fungsi atau tugas malaikat !
 3. Bagaimana caramu menghayati iman kepada malaikat ? sebutkan satu contoh dalam kehidupanmu !
 4. Sebutkan 5 nama malaikat beserta tugasnya !
 5. Jelaskan hikmah musyawarah !

JAWABAN

Nama    : ……………………………………..

Kelas    : ……………………………………..

SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN

SMK YPB PURWAKARTA

PROGRAM KEAHLIAN : Teknik Pemesinan – Teknik Mekanik Otomotif – Teknik Instalasi Tenaga Listrik – Teknik Komputer Jaringan

Alamat : Jl. Raya Sukatani KM. 10 Telp./Fax (0264) 271481 Purwakarta

SOAL PEKAN ULANGAN TENGAH SEMESTER GENAP

TAHUN PELAJARAN 2009/2010

Program DIklat              : Matematika                                         Hari/Tanggal      : Rabu, 17 Maret 2010

Kelas/Program Keahlian : I(Satu)/ LIN & TKJ                                Waktu               : 07.30 – 08.15

Nama Pengajar              : Heni Heryanti, S.Pd

I. Jawablah pertanyaan dibawah ini dengan singkat dan benar !

 1. Jika A = dan B = , tentukan 3A + 2B !
 2. Jika A = dan B = , tentukan A x B !
 3. Tentukan nilai a dan b , jika  = !
 4. Diket. M = dan N = , jika M = N tentukan nilai c !
 5. Jika A= ; B = dan C = , tentukan ( A + C ) – ( A + B ) !

JAWABAN

Nama    : ……………………………………..

Kelas    : ……………………………………..

SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN

SMK YPB PURWAKARTA

PROGRAM KEAHLIAN : Teknik Pemesinan – Teknik Mekanik Otomotif – Teknik Instalasi Tenaga Listrik – Teknik Komputer Jaringan

Alamat : Jl. Raya Sukatani KM. 10 Telp./Fax (0264) 271481 Purwakarta

SOAL PEKAN ULANGAN TENGAH SEMESTER GENAP

TAHUN PELAJARAN 2009/2010

Program DIklat              : Bahasa Inggris                                    Hari/Tanggal      : Jum’at, 19 Maret 2010

Kelas/Program Keahlian : I(Satu)/ TP, LIN & TKJ                          Waktu               : 09.15 – 10.00

Nama Pengajar              : Lisa Prima I, S.Pd

A. Study the following scedule carefully to answer the questions.

Flight Schedule to and from Lombok

DEARTURE FROM MATARAM (AMI) TO SURABAYA (SUB) JAKARTA (CGK) & JOGJAKARTA (JOG)

FLIGHT NO

JT  651

GA 423

MZ 830

GA 420

GA 421

DESTINATION

JAKARTA

JAKARTA

SURABAYA

JAKARTA

JOGJAKARTA

ETD

06:25

06:20

12:20

15:10

15:10

ETA

07:30

12:20

17:20

15:35

DAY OF SERVICE

DAILY

DAILY

DAILY

DAILY

DAILY

AIRCRAFT

B 732

VIA

DIRECT

DIRECT

DIRECT

JOGJAKARTA

ARRIVAL FROM SURABAYA (SUB) JAKARTA (CGK) & JOGJAKARTA (JOG)

FLIGHT NO

MZ 831

JT 640

GA 420

GA 042

GA 420

DESTINATION

SURABAYA

SURABAYA

JAKARTA

SURABAYA

JOGJAKARTA

ETD

09:40

10:40

10:25

11:50

12:10

ETA

11:40

12:30

14:30

13:40

14:30

DAY OF SERVICE

DAILY

DAILY

DAILY

DAILY

DAILY

AIRCRAFT

B-734

B-734

VIA

DIRECT

DIRECT

JOGJAKARTA

DIRECT

**ETA   = ESTIMATED TIME OF ARRIVAL

**ETD   = ESTIMATED TIME OF DEPARTURE

 1. If you take flight GA 423, what time does the plane take off?
 2. Does the plane go directly to Lombok
 3. When will you arrive at the destination?
 4. If you come from Surabaya what the flight number you must take?
 5. What the aircraft it’s take?

B. ERROR RECOGNITION

 1. There is a lot of money on my wallet.

a              b                 c            d

 1. What did you spend your holidays? I spend my holidays in Bali.

a                     b                  c                        d

 1. I like playing games on the computer the best playing card.

a                   b                             c            d

 1. I can’t swim when I was young.

a                 b         c       d

 1. When he were twelve, he was the under-20 chess champion in Russia.

a             b                       c                                                         d

JAWABAN

Nama    : ……………………………………..

Kelas    : ……………………………………..

SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN

SMK YPB PURWAKARTA

PROGRAM KEAHLIAN : Teknik Pemesinan – Teknik Mekanik Otomotif – Teknik Instalasi Tenaga Listrik – Teknik Komputer Jaringan

Alamat : Jl. Raya Sukatani KM. 10 Telp./Fax (0264) 271481 Purwakarta

SOAL PEKAN ULANGAN TENGAH SEMESTER GENAP

TAHUN PELAJARAN 2009/2010

Program DIklat              : Kewirausahaan                                    Hari/Tanggal      : Jum’at, 19 Maret 2010

Kelas/Program Keahlian : I(Satu)/Semua Jurusan             Waktu               : 08.15 – 09.00

Nama Pengajar              : Arif Rahmansyah, S.E

I. Jawablah pertanyaan dibawah ini dengan singkat dan benar !

 1. Apa yang dimaksud dengan masalah?
 2. Bagaimana cara mengidentifikasi masalah?
 3. Sebutkan langkah-langkah dalam pemecahan masalah dengan menggunakan metode ilmiah!
 4. Sebutkan macam-macam informasi dalam mengolah informasi usaha!
 5. Sebutkan tiga permasalahan usaha secara garis besar yang menjadi kelemahan dalam mendirikan sebuah usaha!
 6. Apa yang menjadi kelemahan dalam masalah keorganisasian?
 7. Mengapa situasi dan kondisi politik dapat berdampak pada jalannya usaha?
 8. Permasalahan apa saja yang menjadi penyebab kegagalan usaha yang berkaitan dengan produk dan pasar?

JAWABAN

Nama    : ……………………………………..

Kelas    : ……………………………………..

SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN

SMK YPB PURWAKARTA

PROGRAM KEAHLIAN : Teknik Pemesinan – Teknik Mekanik Otomotif – Teknik Instalasi Tenaga Listrik – Teknik Komputer Jaringan

Alamat : Jl. Raya Sukatani KM. 10 Telp./Fax (0264) 271481 Purwakarta

SOAL PEKAN ULANGAN TENGAH SEMESTER GENAP

TAHUN PELAJARAN 2009/2010

Program DIklat              : Fisika                                                 Hari/Tanggal      : Kamis, 18 Maret 2010

Kelas/Program Keahlian : I(Satu)/Semua Jurusan             Waktu               : 07.30 – 08.15

Nama Pengajar              : Asep Saepul M, S.Pd

I. Jawablah pertanyaan dibawah ini dengan singkat dan benar !

 1. Sebutkan pengertian usaha menurut ilmu fisika !
 2. Besarnya usaha yang dilakukan oleh suatu gaya terhadap benda yang berada pada bidang datar bergantung pada ……….
 3. Usaha merupakan besaran turunan dan besarnya tergantung arah gaya dan perpindahan, satuan usaha adalah …………
 4. Satuan usaha sama dengan satuan energi, maka dimensi usaha juga sama dengan dimensi energi, yaitu ……
 5. Perhatikan gambar !

Dua buah gaya dikerjakan pada sebuah balok dengan berlawanan arah, jika usaha yang dikerjakan gaya sebesar 60 joule, maka perpindahannya sebesar …………

 1. Pengertian energi menurut ilmu fisika adalah ………..
 2. Sebuah peluru yang massanya 10 gram bergerak dengan kecepatan 200 m/s. Berapa energi kinetik peluru tersebut ?
 3. Sebongkah batu yang massanya 1, 5 ton jatuh dari ketinggian 20 m hingga mencapai ketinggian 5 m dari tanah. Berapa usaha yang dilakukan gaya berat benda ?
 4. Seorang anak meluncur menggunakan

“ lori “ (papan beroda) dari atas sebuah

bukit. Bila ketinggian bukit h = 45 m

dan percepatan gravitasi di tempat itu

g = 10 m/s2. Tentukan kecepatan

lori di dasar bukit

 1. Mesin derek dipergunakan untuk mengangkat sebuah benda

yang massanya 100 kg, setinggi 10 m, dalam waktu 5 sekon

( g = 10 m/s2 ). Berapa daya angkat mesin tersebut ?

JAWABAN

Nama    : ……………………………………..

Kelas    : ……………………………………..

SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN

SMK YPB PURWAKARTA

PROGRAM KEAHLIAN : Teknik Pemesinan – Teknik Mekanik Otomotif – Teknik Instalasi Tenaga Listrik – Teknik Komputer Jaringan

Alamat : Jl. Raya Sukatani KM. 10 Telp./Fax (0264) 271481 Purwakarta

SOAL PEKAN ULANGAN TENGAH SEMESTER GENAP

TAHUN PELAJARAN 2009/2010

Program DIklat              : Bahasa Inggris                                    Hari/Tanggal      : Jum’at, 19 Maret 2010

Kelas/Program Keahlian : I(Satu)/MO                                          Waktu               : 09.15 – 10.00

Nama Pengajar              : Yana Mulyana, S.Pd

# Speaking : introducing one self

Adam   : Hello, my name is Adam. I am from California

Lusiana : Hi, I am Lusiana, call me Lusi

Adam   : How do you spell your name ?

Lusiana : L – U – S – I – A – N – A

Adam   : Are you from Indonesia ?

Lusiana : Yes, I am. I am Indonesian.

Adam   : Nice to meet you. Oh, this is a friend, Susan Miller. She is from England.

Lusiana : Hi, nice to meet you too.

Susan   : Are you here for seminar, too ?

Lusiana : Yes, I am.

Susan   : That is nice.

# Answer the questions based on the dialogue.

 1. How many characters does the dialogue tell you ?
 2. Which statements does the dialogue show you introducing one self ?
 3. Who introduces Susan Miller to Lusiana ?
 4. Why are they here ?
 5. What is Lusi is full name and where is she from ?

# Change these sentences into possitive, negative, interrogative

 1. We are going to English course with our friend now
 2. I was helping my mother at home this morning
 3. He has been living in Bandung since 2004
 4. My brother will be doing his home work tomorrow morning.

# Find the right word into Synonym and Antonym

1. Easy =                                                                      1. vacation =

2. Expensive =              anonym                                                2. right =                       synonym

JAWABAN

Nama    : ……………………………………..

Kelas    : ……………………………………..

SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN

SMK YPB PURWAKARTA

PROGRAM KEAHLIAN : Teknik Pemesinan – Teknik Mekanik Otomotif – Teknik Instalasi Tenaga Listrik – Teknik Komputer Jaringan

Alamat : Jl. Raya Sukatani KM. 10 Telp./Fax (0264) 271481 Purwakarta

SOAL PEKAN ULANGAN TENGAH SEMESTER GENAP

TAHUN PELAJARAN 2009/2010

Program DIklat              : KKPI                                                   Hari/Tanggal      : Rabu, 17 Maret 2010

Kelas/Program Keahlian : I(Satu)/Semua Jurusan             Waktu               : 08.15 – 09.00

Nama Pengajar              : Yana Supriatna, S.ST

I. Jawablah pertanyaan dibawah ini dengan singkat dan benar !

 1. Pada MS. Word jelaskan langkah-langkah untuk :
  1. Membuat File Baru
  2. Menyimpan File
  3. Membuka File
  4. Keluar dari  Aplikasi MS. Word

 1. Sebutkan nama dan fungsi dari ikon-ikon di bawah ini :


 1. Jelaskan cara membuat tabel dengan jumlah kolomnya 5 (lima) dan jumlah barisnya 10 (sepuluh)?
 2. Bagaimana prosedur mematikan computer yang baik dan benar?

JAWABAN

Nama    : ……………………………………..

Kelas    : ……………………………………..

SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN

SMK YPB PURWAKARTA

PROGRAM KEAHLIAN : Teknik Pemesinan – Teknik Mekanik Otomotif – Teknik Instalasi Tenaga Listrik – Teknik Komputer Jaringan

Alamat : Jl. Raya Sukatani KM. 10 Telp./Fax (0264) 271481 Purwakarta

SOAL PEKAN ULANGAN TENGAH SEMESTER GENAP

TAHUN PELAJARAN 2009/2010

Program DIklat              : Penjas                                                Hari/Tanggal      : Rabu, 17 Maret 2010

Kelas/Program Keahlian : I(Satu)/TP, LIN, TKJ                             Waktu               : 09.15 – 10.00

Nama Pengajar              : Nanang Suwarna, S.Pd

I. Jawablah pertanyaan dibawah ini dengan benar, jelas dan berurutan !

 1. Apa yg dimaksud dengan istilah-istilah dibawah ini :
 1. Kick Off                              c. Shooting
 2. Offside                               d. Heading
 1. Tembakan Free Throw daam permainan bola basket menghasilkan angka…
 2. Bola yang dipukul keras menukik tajam dalam permainan bola volley disebut disebut dengan..
 3. Teknik memasuki garis finish yang benar pada lari jarak pendek adalah….
 4. Apa yang dimaksud dengan istilah “Rellay Point” dalam permainan bola voli?
 5. Jelaskan cara melakukan test kebugaran jasmani, jenis naik turun bangku (harva test)?
 6. Otot-oto apa saja yang terlatih pada tes naik turun bangku (harva test)?
 7. Jelaskan fungsi matras yang digunakan pada olahraga senam lantai roll depan dan belakang?
 8. Jelas cara melakukan gerakan “handstand” pada nomor senam lantai?
 9. Jumlah tim yang berlaga pada Indonesia Liga Super (ISL) tahun 2009/2010 adalah….

JAWABAN

Nama    : ……………………………………..

Kelas    : ……………………………………..

SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN

SMK YPB PURWAKARTA

PROGRAM KEAHLIAN : Teknik Pemesinan – Teknik Mekanik Otomotif – Teknik Instalasi Tenaga Listrik – Teknik Komputer Jaringan

Alamat : Jl. Raya Sukatani KM. 10 Telp./Fax (0264) 271481 Purwakarta

SOAL PEKAN ULANGAN TENGAH SEMESTER GENAP

TAHUN PELAJARAN 2009/2010

Program DIklat              : Penjas                                                Hari/Tanggal      : Rabu, 17 Maret 2010

Kelas/Program Keahlian : I(Satu)/MO                                          Waktu               : 09.15 – 10.00

Nama Pengajar              : Ajang Suhendar, S.Pd

I. Jawablah pertanyaan dibawah ini dengan benar, jelas dan berurutan !

 1. Apa yg dimaksud dengan istilah-istilah dibawah ini :
  1. Kick Off                                                c. Shooting
  2. Offside                                     d. Heading
 2. Tembakan Free Throw daam permainan bola basket menghasilkan angka…
 3. Bola yang dipukul keras menukik tajam dalam permainan bola volley disebut disebut dengan..
 4. Teknik memasuki garis finish yang benar pada lari jarak pendek adalah….
 5. Apa yang dimaksud dengan istilah “Rellay Point” dalam permainan bola voli?
 6. Jelaskan cara melakukan test kebugaran jasmani, jenis naik turun bangku (harva test)?
 7. Otot-oto apa saja yang terlatih pada tes naik turun bangku (harva test)?
 8. Jelaskan fungsi matras yang digunakan pada olahraga senam lantai roll depan dan belakang?
 9. Jelas cara melakukan gerakan “handstand” pada nomor senam lantai?
 10. Jumlah tim yang berlaga pada Indonesia Liga Super (ISL) tahun 2009/2010 adalah….

JAWABAN

Nama    : ……………………………………..

Kelas    : ……………………………………..

SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN

SMK YPB PURWAKARTA

PROGRAM KEAHLIAN : Teknik Pemesinan – Teknik Mekanik Otomotif – Teknik Instalasi Tenaga Listrik – Teknik Komputer Jaringan

Alamat : Jl. Raya Sukatani KM. 10 Telp./Fax (0264) 271481 Purwakarta

SOAL PEKAN ULANGAN TENGAH SEMESTER GENAP

TAHUN PELAJARAN 2009/2010

Program DIklat              : Matematika                                         Hari/Tanggal      : Rabu, 17 Maret 2010

Kelas/Program Keahlian : I(Satu)/TP & MO                                  Waktu               : 07.30 – 08.15

Nama Pengajar              : Enen Nurmilah, S.Pd

I. Jawablah pertanyaan dibawah ini dengan singkat dan benar !

 1. Tuliskan definisi matriks dan berikan contohnya !
 2. Tentukan minor, kofaktor, matriks kofaktor dan adjoin dari matriks dibawah ini !


-2   0   5

A =       1    4   -1

4    -2   3

 1. Tentukan Himpunan penyelesaian dari persamaan dan pertidaksamaan berikut ini :
  1. 2x – 4 = 12
  2. 12x + 2 > 4x + 6
  3. 2x -3 = 5
 2. Tentukan daerah himpunan penyelesaian dari sistem pertidaksamaan linear berikut ini !

a.         x ³ 0

y ³ 0

2x + y ³ 4

2x + 3y ³ 6

 1. Tuliskan tabel kebenaran negasi dan disjungsi !

JAWABAN

Nama    : ……………………………………..

Kelas    : ……………………………………..

Iklan

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

w

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: